آزمون کارگاه سواد رسانه

سلام علیکم

لطفا به همه سوالات به دقت پاسخ دهید. پاسخ های ناقص در فرایند صدور گواهی حذف خواهند شد.

مشخصات فردی و خانوادگی

- نام
- نام خانوادگی
- شهرستان محل سکونت
- شماره تماس همراه

-

میزان رضایتمندی شما از کلاس چونه است؟

-

سؤال اول:

دوران جنگ سرد  بعد از ....... و توسط  دو قدرت....... به وجود آمد؟

-

سؤال دوم:

تحقیقات نشان داه است که از هر 10 کاربر اینترنت، چه تعداد به فضای مجازی اعتیاد شدید دارند؟

-

سؤال سوم:

در نبرد رسانه ای کدام یک از بخش های زیر مورد هجمه قرار می گیرد؟

-

سؤال چهارم:

در حال حاضر، دوران استعمار انسان ها  در چه برهه زمانی قرار دارد؟

-

سؤال پنجم:

مراحل تغییر در نظریه کورت لوین شامل چه مواردی است؟

-

سؤال ششم:

در مدل abc  کدام گزینه در مرحله c  می باشد؟

-

سؤال هفتم:

سطح شخصیت انسان دارای چه مراحلی است؟

-

سؤال هشتم:

در نگاه واقع بینانه استفاده از اینترنت ........... شده و عملکرد ......... می باشد.