ثبت نام دوره تکمیلی نشریه نگاری

برای شرکت در دوره تکمیلی نشریه نگاری باید فرم زیر را تکمیل فرمایید. 

لطفا پیش از شروع ثبت نام مبلغ 200،000 ریال به حساب 0110622992002 به نام مدیریت استان حوزه علیمه خواهران استان قم واریز فرمایید و عکس رسید پرداخت را نزد خود نگه دارید.

مرحله پایانی ثبت نام بارگزاری عکس رسید پرداخت می باشد.

به صفحه ثبت نام دوره تکمیلی نشریه نگاری خوش آمدید.

لطفا پیش از آغاز ثبت نام توصیحات را مطالعه فرمایید.

این نظرسنجی حاوی 10 سوال است.